Obsah

pravidla-kampane-odporucanie-priatelov

Pravidlá kampane ODPORÚČANIE...


Pravidlá kampane ODPORÚČANIE PRIATEĽOV
predpisy-o-kampani-pripojte-sa-ku-komunite-daedalus-online-a-vyhrajte-100

Predpisy o KAMPAŇI „Pripojte sa...


Predpisy o KAMPAŇI „Pripojte sa ku komunite Daedalus Online a vyhrajte 100 €!“

Predpisy o KAMPAŇI „Pripojte sa ku komunite Daedalus Online a vyhrajte 100 €!“

Predpisy o KAMPAŇI „Pripojte sa ku komunite Daedalus Online a vyhrajte 100 €!“

Článok 1. Organizátor kampane:

Organizátorom kampane je spoločnosť S.C. Daedalus New Media Research SRL so sídlom v Bukurešti v Floreasca Nr 169, sektor 2, CUI: 25606569, zapísaná v obchodnom registri pod. J40 / 6306 / 27.05.2009, účet Účet RO36INGB0000999902012334, otvorený v ING Bank, zastúpený Laurentiu Serghie na pozícii správcu. Tombola bude prebiehať podľa ustanovení tohto nariadenia, ktoré je povinné pre všetkých účastníkov. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto predpisov.


Článok 2. Trvanie a oblasť kampane:

Obdobie tejto kampane bude 1. január 2024 - 31. december 2024. Kampaň sa koná na území Slovenska.

Článok 3. Právo účasti:

Táto kampaň je otvorená pre všetky osoby slovenskej národnosti, ktoré majú na začiatku kampane najmenej 18 rokov a majú bydlisko na Slovensku a sú zaregistrované v paneli Daedalus Online a spĺňajú ďalšie podmienky stanovené v tomto nariadení. Zamestnanci spoločnosti Daedalus New Media Research, ako aj akékoľvek ďalšie osoby priamo spojené s touto kampaňou sa nemôžu tejto kampane zúčastniť.

Článok 4. Mechanizmus nasadenia:

Téma súťaže: Pripojte sa ku komunite Daedalus Online a môžete vyhrať 100 eur

Pre účasť v súťaži musia používatelia splniť nasledujúce podmienky:

• Zaregistrujte sa na paneli Daedalus Online

• Byť slovenskými občanmi s bydliskom na Slovensku

• Musíte mať najmenej 18 rokov

• Odpovedzte aspoň na jednu pozvánku na prieskum, ktorú ste dostali od spoločnosti Daedalus Online počas obdobia ťažby

Organizátor nepreberá zodpovednosť za chybné vyplnenie polí vo formulári na vytvorenie účtu, čo má za následok nemožnosť zaslania validačného odkazu na e-mailovú adresu alebo telefonický kontakt účastníka v prípade, že je určený za víťaza.

Účastník bude mať právo zúčastniť sa z jedného účtu. Ak organizátor identifikuje niekoľko účtov patriacich tomu istému účastníkovi, vyhradzuje si právo zrušiť jeho účty aj jeho účasti.

Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom a ich mená budú zobrazené na stránke po obdržaní cien.

Článok 5. Ceny kampaní a ich udeľovanie:

Počas kampane bude každé tri mesiace udelená jedna (1) cena v hodnote 100 eur.

Ceny v tejto kampani nie je možné zmeniť.

Článok 6. Vymenovanie víťazov

1. Vymenovanie výhercov sa uskutoční losovaním takto

• prvý výherca bude vyžrebovaný 3. apríla 2024 - získa 100 €

• druhý výherca bude vyžrebovaný 3. JÚLA 2024 - získa 100 €

• tretí výherca bude vyžrebovaný 2. OKTÓBRA 2024 - získa 100 €

• štvrtý výherca bude vyžrebovaný 9. JANUÁRA 2025 - získa 100 €

2. Usporiadateľ je povinný oznámiť výhercu emailom v deň žrebovania, na emailovú adresu deklarovanú v čase registrácie v komunite.

3. Organizátor sa pokúsi výhercov kontaktovať emailom maximálne 3-krát.

4. Ak si niektorí z týchto výhercov nepožiadali o svoju cenu (neodpovedali na e-mail, odmietli cenu alebo nedodržali podmienky a lehoty stanovené týmto nariadením atď.) Do 5 kalendárnych dní od posledného odoslaného oznámenia, sa považuje za neplatných výhercov a stratí akékoľvek právo na výhru.

Článok 7. Apple

Výslovne uvádzame, že spoločnosť Apple nie je zapojená do tejto súťaže a nie je sponzorom.

Článok 8. Súdne spory

V prípade možných sporov medzi organizátorom a účastníkmi Kampane budú urovnané zmierom. Ak nie je možné spory vyriešiť zmierom, zúčastnené strany predložia spor na urovnanie príslušným rumunským súdom.

Článok 9. Predpisy o kampani

Predpisy o kampani sú bezplatne dostupné každému účastníkovi na webovej stránke sk.daedalusonline.eu.

Článok 10. Poplatky a dane

Usporiadateľ sa zaväzuje, že bude znášať daň splatnú z príjmu pozostávajúceho z cien získaných výhercami v dôsledku tejto tomboly, v súlade s ustanoveniami daňového zákonníka, akýchkoľvek ďalších povinností fiškálnej povahy alebo akejkoľvek inej povahy, v v súvislosti s tým je zodpovedný výlučne za víťazov.