Obsah

pravidla-kampane-odporucanie-priatelov

Pravidlá kampane ODPORÚČANIE...


Pravidlá kampane ODPORÚČANIE PRIATEĽOV
predpisy-o-kampani-pripojte-sa-ku-komunite-daedalus-online-a-vyhrajte-100

Predpisy o KAMPAŇI „Pripojte sa...


Predpisy o KAMPAŇI „Pripojte sa ku komunite Daedalus Online a vyhrajte 100 €!“

Pravidlá kampane ODPORÚČANIE PRIATEĽOV

Pravidlá kampane ODPORÚČANIE PRIATEĽOV

Článok 1. Organizátor kampane:

Daedalus New Media Research SRL so sídlom v Bukurešti, Calea Floreasca, Nr. 169, sektor 1, CUI: 2560656, zapísaná v obchodnom registri pod číslom J40 /6306/27.05.2009, účet RO54INGB0000999902012301, otvorený v ING Bank, Bukurešť, RUMUNSKO, správca osobných údajov s číslom 12502, zastúpená Laurențiu Serghie ako správca. Kampaň bude prebiehať v súlade s ustanoveniami týchto pravidiel, ktoré sú záväzné pre všetkých účastníkov. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť tieto pravidlá, avšak nie skôr, ako o tom vopred informuje verejnosť.

 

Článok 2. Trvanie a oblasť kampane:

Doba trvania výberového konania je od 5. apríla do 14. mája 2023. Súťaž sa uskutoční výlučne na území Slovenskej republiky.

 

Článok 3. Právo na účasť:

Pozvite 10 priateľov, aby sa pripojili ku komunite Daedalus Online!

Súťaže sa môžu zúčastniť všetky fyzické osoby so slovenským občianstvom, ktoré v deň začatia súťaže dovŕšili vek 18 rokov, majú trvalý pobyt na Slovensku, sú registrované v paneli Daedalus Online a spĺňajú ostatné podmienky uvedené v týchto pravidlách. Zamestnanci spoločnosti Daedalus New Media Research a akékoľvek iné osoby priamo spojené s touto súťažou sa nemôžu zúčastniť.

 

Článok 4. Mechanizmus nasadenia:

Téma súťaže: Pozvite 10 priateľov, aby sa pridali ku komunite Daedalus Online!

Aby sa používatelia mohli zúčastniť súťaže, musia spĺňať nasledujúce podmienky:

- Byť zaregistrovaný v paneli Daedalus Online;

- Musia byť slovenskými občanmi s trvalým pobytom na Slovensku;

- mať minimálne 18 rokov;

- odporučiť maximálne 10 priateľom, aby sa pripojili ku komunite Daedalus Online prostredníctvom odkazu, ktorý obdržali e-mailom.

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne vyplnenie polí vo formulári na vytvorenie účtu, v dôsledku čoho nie je možné zaslať overovací odkaz na e-mailovú adresu alebo kontaktovať účastníka telefonicky.

Účastník sa bude môcť počas kampane zúčastniť len z jedného účtu. Ak organizátor identifikuje viac ako jeden účet, ktorý patrí tomu istému účastníkovi, vyhradzuje si právo zrušiť oba účty a príspevky účastníka.

Dátum ukončenia účasti je 14. mája 2023.

 

Článok 5. Odmeny za kampaň a ich udeľovanie:

V rámci kampane "Pozvi 10 priateľov do komunity Daedalus Online!" budú udelené nasledujúce odmeny:

- 30 bodov za každého odporúčaného priateľa, ktorý sa pripojí ku komunite Daedalus Online prostredníctvom odkazu v pozvánke a potvrdí svoj účet.

Odporúčajúci budú môcť získať body len vtedy, ak sa ich odporúčaní priatelia prihlásia do panelu prostredníctvom odkazu v pozvánke a potvrdia svoj účet.

Účastník môže odporúčať len platné a skutočné e-mailové adresy. Ak organizátor identifikuje viacero účtov, účty, ktoré nie sú platné alebo obsahujú spamovú doménu, organizátor si vyhradzuje právo zrušiť účty aj prihlášky účastníka, ktorý porušuje tieto pravidlá. Taktiež nebudú aktualizované body na účte porušovateľa. Je potrebné, aby odporúčané e-mailové adresy už neexistovali v našej databáze, pretože v takom prípade nie je možné aktualizovať body, keďže ide o duplicitu. Upozornenie - body budú udelené len za 10 priateľov, ktorí dodržiavajú pravidlá. Ak účastník odporučí viac ako 10 priateľov, body nebudú aktualizované nad povolený limit (povolený limit je maximálne 10 priateľov).

 

Článok 6. Aktualizácia bodov (odmena) – OBDOBIE:

Body za túto kampaň budú aktualizované v období od 15. do 19. mája 2023.

 

Článok 7. Spory:

V prípade možných sporov, ktoré vzniknú medzi organizátorom a účastníkmi kampane, budú tieto riešené zmierom. Ak nebude možné vyriešiť spory zmierom, zúčastnené strany predložia spor na riešenie príslušným rumunským súdom.

 

Článok 8. Pravidlá kempane:

Pravidlá kampane sú bezplatne k dispozícii každému účastníkovi na webovej stránke: https://sk.daedalusonline.eu/

 

Článok 9. Poplatky a dane:

Organizátor sa zaväzuje zaplatiť daň z príjmu pozostávajúceho z výhier, ktoré výhercovia získajú v rámci tejto kampane, v súlade s ustanoveniami daňového poriadku, pričom akékoľvek iné povinnosti daňovej alebo inej povahy v tejto súvislosti sú výlučne na zodpovednosti výhercu.