Obsah

pravidla-kampane-odporucanie-priatelov

Pravidlá kampane ODPORÚČANIE...


Pravidlá kampane ODPORÚČANIE PRIATEĽOV
predpisy-o-kampani-pripojte-sa-ku-komunite-daedalus-online-a-vyhrajte-100

Predpisy o KAMPAŇI „Pripojte sa...


Predpisy o KAMPAŇI „Pripojte sa ku komunite Daedalus Online a vyhrajte 100 €!“

Zásady ochrany osobných údajov

1. Osobné informácie

Osobné údaje sú informácie týkajúce sa vašej identity a zahŕňajú napríklad vaše meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, vašu polohu, vašu adresu. IP, bankové údaje atď.

Keďže spoločnosť Daedalus New Media Research poskytuje svojim klientom štatistické analýzy, potrebujeme od vás niektoré osobné údaje, ako aj dôverné informácie, ako sú príjmy. Poskytnutie týchto informácií je podmienkou vstupu do panelu.

Daedalus New Media Research nezhromažďuje údaje od osôb mladších ako 14 rokov bez súhlasu rodičov alebo právneho zástupcu.

Ak ste rodič alebo zákonný zástupca, ktorý zistil, že maloletá osoba alebo dieťa mladšie ako 14 rokov poskytla svoje osobné údaje bez vášho povolenia alebo súhlasu, tieto údaje na vašu žiadosť vymažeme. Ak chcete požiadať o vymazanie údajov dotknutej maloletej osoby, pošlite e-mail na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. s používateľským menom a/alebo e-mailovou adresou poskytnutou maloletou osobou.

2. Prečo žiadame o vaše osobné údaje?

Ak sa chcete stať členom našej komunity, musíte vyplniť malý dotazník. Tým sa zhromažďujú osobné údaje spolu s ďalšími informáciami potrebnými pre následné prieskumy. Žiadame vás o vašu e-mailovú adresu, aby sme vám mohli posielať pozvánky na prieskumy. Informácie, ktoré požadujeme, ako je meno, adresa, pohlavie, dátum narodenia, nám pomáhajú vybrať, na ktoré prieskumy vás pozveme.

Som informovaný/-á, že mám právo namietať spracovanie mojich osobných údajov a žiadať vymazanie údajov. Na uplatnenie týchto práv môžem zaslať online žiadosť na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. s textom ODMIETNUTIE SPRACOVANIA ÚDAJOV. Mám tiež právo obrátiť sa na súdy.

3. Ochrana osobných údajov

Informácie získané z prieskumov sú dôverné. Účelom online prieskumov je zhromažďovať štatistické informácie o skupinách, nie o jednotlivcoch. Informácie zhromaždené na individuálnej úrovni nebudú žiadnym spôsobom zverejnené. Spoločnosť Daedalus New Media Research môže príležitostne poskytnúť zhromaždené informácie inej spoločnosti, ktorá používa informácie na štatistické účely a podlieha rovnakým pravidlám dôvernosti.

Vaše meno sa nezobrazí v žiadnej štúdii a nebude spojené s vašimi odpoveďami, pokiaľ s tým výslovne nesúhlasíte.

Spoločnosť Daedalus New Media Research rešpektuje Kódex správania ESOMAR, ktorý dodržiavala pred mnohými rokmi. Za viac ako 10 rokov, odkedy spoločnosť funguje, nedošlo k žiadnej sťažnosti na porušenie súkromia alebo na zneužívanie osobných údajov.

4. Bezpečnosť údajov

Spoločnosť Daedalus New Media Research venovala maximálnu pozornosť tomu, aby informácie poskytnuté jej členmi boli uchovávané na zabezpečenom serveri. Údaje sú uložené na zabezpečenom serveri. K týmto informáciám majú prístup len oprávnené osoby. Prístup k týmto informáciám má len niekoľko zamestnancov spoločnosti Daedalus New Media Research. Pretože rešpektujeme práva dotknutých osôb podľa GDPR, používame šifrovanie SSL, aby bol vami poskytnutý dôverný obsah chránený pri registrácii v paneli a počas vašej práce. Tento typ šifrovania zaisťuje, že vaše údaje nemôžu čítať tretie strany, ale iba spoločnosť Daedalus New Media Research.

5. Zaznamenávanie odpovedí prieskumu

Okrem osobných údajov respondentov spoločnosť Daedalus New Media Research ukladá ďalšie informácie alebo odpovede na prieskumy. Tieto informácie sa môžu týkať súkromných údajov, politických názorov atď.

Jednotlivci zapísaní v komunite Daedalus Online súhlasia s tým, že Daedalus New Media Research bude uchovávať všetky tieto informácie na štatistické použitie v budúcnosti.

Každý má právo požiadať spoločnosť Daedalus New Media Research o informácie o údajoch, ktoré sú o ňom uložené. Môže tiež požadovať opravu takýchto údajov.

6. Zaznamenávanie a uchovávanie údajov:

Návštevou tejto stránky spoločnosť Daedalus New Media Research ukladjú:

1. informácie potrebné na vytvorenie členského účtu Daedalus Online (e-mailová adresa, heslo, používateľské meno, meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, okres, mesto, vzdelanie, povolanie, príjem, pozícia v spoločnosti, mobilná telefónna služba, počet rodinných príslušníkov atď.);

2. informácie, ktoré používatelia aktualizujú po dokončení každoročného prieskumu aktualizácie údajov;

3. informácie o používaných zariadeniach a službách (IP adresa, typ zariadenia, operačný systém, časové pásmo, verzia webového prehliadača). Zhromažďovanie týchto údajov prispieva ku kvalite zhromažďovaných informácií a k predchádzaniu možným podvodom.

Osobné údaje používateľov zostávajú založené na Daedalus New Media Research, kým nepožiadajú o zrušenie/vymazanie svojho účtu a osobných údajov.

Všetky údaje zhromaždené spoločnosťou Daedalus New Media Research sú potrebné výhradne na výkon nášho podnikania a poskytovanie našich služieb.

7. Cookies a ich použitie:

Cookies sa používajú na zabezpečenie technickej funkčnosti tejto stránky. Pomáhajú nám tiež pochopiť správanie návštevníkov našich webových stránok, čo zahŕňa napríklad analýzu najnavštevovanejších stránok na webových stránkach, aby sme pochopili záujem používateľov o komunitu Daedalus Online.

Máte možnosť nastaviť, ktoré súbory cookies môže prehliadač, ktorý používate, akceptovať, ale tieto nastavenia môžu ovplyvniť funkčnosť našich webových stránok.

Použitie cookies nám pomáha v našich reklamných kampaniach zvýšiť panely, v ktorých sme aktívni, a tiež pomáha analyzovať a zlepšovať túto stránku. Sú tiež analyzované pri prístupe k prieskumom, aby sa eliminovala možnosť podvodu a neovplyvňovali presnosť údajov.

8. Aké máte práva v súvislosti s vašimi údajmi

Ak ste si vytvorili účet Daedalus Online, môžete získať súbor s osobnými údajmi, ktoré o vás spoločnosť Daedalus New Media Research uchováva, vrátane údajov, ktoré ste dobrovoľne poskytli, keď ste sa pripojili ku komunite alebo ste aktualizovali svoje pravidelné údaje. Môžete nás tiež požiadať o vymazanie všetkých vašich osobných údajov, ktoré uchovávame v našej databáze. Netýka sa to osobných údajov, ktoré sme povinní uchovávať na administratívne, právne alebo bezpečnostné účely (ako je história platieb, ktoré už boli realizované do žiadosti o vymazanie údajov z databázy).

Som informovaný/-á, že mám právo namietať spracovanie mojich osobných údajov a žiadať vymazanie údajov. Na uplatnenie týchto práv môžem zaslať online žiadosť na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. s textom ODMIETNUTIE SPRACOVANIA ÚDAJOV. Mám tiež právo obrátiť sa na súdy.

9. Kam posielame vaše údaje

Vaše osobné údaje dostanete na e-mail zaregistrovaný v našej databáze, keď si vytvoríte účet Daedalus Online. Váš dátový súbor bude chránený heslom a vaše heslo vám bude oznámené v samostatnom e-maili, aby bolo chránené.

10. Prenos údajov tretej strane

Informácie získané z prieskumov sú dôverné. Účelom online prieskumov je zhromažďovať štatistické informácie o skupinách, nie o jednotlivcoch. Informácie zhromaždené na individuálnej úrovni nebudú žiadnym spôsobom zverejnené. Spoločnosť Daedalus New Media Research môže príležitostne poskytnúť zhromaždené informácie inej spoločnosti, ktorá používa informácie na štatistické účely a podlieha rovnakým pravidlám dôvernosti.

Vaše meno sa nezobrazí v žiadnej štúdii a nebude spojené s vašimi odpoveďami, pokiaľ s tým výslovne nesúhlasíte.

11. Kde uchovávame vaše osobné údaje:

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, môžu byť prenesené a/alebo uložené mimo vášho územia. Môže ich spracovať aj personál pôsobiaci mimo vášho územia, ktorí pracujú pre nás alebo pre jedného z našich dodávateľov. Ak sú vaše osobné údaje prenesené, uložené alebo inak spracované mimo vašej krajiny alebo územia a táto krajina alebo územie nebolo uznané ako poskytujúce primeranú úroveň ochrany údajov, zavedieme dodatočné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, ako to vyžaduje platný zákon. Ak sa napríklad nachádzate v EHP, v prípade spracovania vašich údajov mimo EHP by sa použili štandardné zmluvné doložky.

Práva dotknutej osoby

VÝPIS Z NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

KAPITOLA III

Práva dotknutej osoby

Oddiel 2

Informácie a prístup k osobným údajom

Článok 13

Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby

1. V prípadoch, keď sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytne prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov dotknutej osobe všetky tieto informácie:

a)totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa;

b)kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;

c)účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania;

d)ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana;

e)príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;

f)v relevantnom prípade informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v článku 46 alebo 47 či v článku 49 ods. 1 druhom pododseku odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté.

2.Okrem informácií, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov tieto ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania:

a)doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

b)existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;

c)ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a), existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

d)právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

e)informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov;

f)existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

3. Ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2.

4. Odseky 1, 2 a 3 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom dotknutá osoba už má dané informácie.

Článok 14

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

1.Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe tieto informácie:

a)totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa;

b)kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;

c)účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania;

d)kategórie dotknutých osobných údajov;

e)príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;

f)v relevantnom prípade informácia, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v článku 46 alebo 47 či v článku 49 ods. 1 druhom pododseku odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté.

2. Okrem informácií uvedených v odseku 1 prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe tieto ďalšie informácie potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania so zreteľom na dotknutú osobu:

a)doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

b)ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana;

c)existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, a práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;

d)ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a), existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

e)právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

f)z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov;

g)existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

3.Prevádzkovateľ poskytne informácie uvedené v odsekoch 1 a 2:

a)v primeranej lehote po získaní osobných údajov, najneskôr však do jedného mesiaca, pričom zohľadní konkrétne okolnosti, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú;

b)ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s dotknutou osobou, najneskôr v čase prvej komunikácie s touto dotknutou osobou; alebo/p>

c)ak sa predpokladá poskytnutie osobných údajov ďalšiemu príjemcovi, najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje prvýkrát poskytnú.

4.Ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli osobné údaje získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a akékoľvek ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2.

5. Odseky 1 až 4 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom:

a)dotknutá osoba má už dané informácie;

b)sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie, najmä v prípade spracúvania na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, na ktoré sa vzťahujú podmienky a záruky podľa článku 89 ods. 1, alebo pokiaľ je pravdepodobné, že povinnosť uvedená v odseku 1 tohto článku znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania. V takých prípadoch prijme prevádzkovateľ vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby vrátane sprístupnenia daných informácií verejnosti;

c)sa získanie alebo poskytnutie výslovne stanovuje v práve Únie alebo v práve členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, a v ktorom sa stanovujú primerané opatrenia na ochranu oprávnených záujmov dotknutej osoby; alebo

d)v prípade, keď osobné údaje musia zostať dôverné na základe povinnosti zachovávania profesijného tajomstva upravenej právom Únie alebo právom členského štátu vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť vyplývajúcej zo štatútu.

Článok 15

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

1.Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a)účely spracúvania;

b)kategórie dotknutých osobných údajov;

c)príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d)ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e)existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f)právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g)ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

h)existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

2.Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 týkajúcich sa prenosu.

3.Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

4.Právo získať kópiu uvedenú v odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných

Oddiel 3

Oprava a vymazanie

Článok 16

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Článok 17

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

1.Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a)osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b)dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c)dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2;

d)osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e)osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

f)osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1.

2.Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

3.Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a)na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b)na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

c)z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3;

d)na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e)na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Článok 18

Právo na obmedzenie spracúvania

1.Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a)dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b)spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c)prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d)dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

2.Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

3.Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Článok 19

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Článok 20

Právo na prenosnosť údajov

1.Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

a)sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm.

b)ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

2.Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

3.Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku nie je dotknutý článok 17. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

4.Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Oddiel 4

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Článok 21

Právo namietať

1.Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

2.Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

3.Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

4.Dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo uvedené v odsekoch 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom sa toto právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.

5.V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

6. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Článok 22

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

1.Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

2.Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

a)nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

b)povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

c)založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

3.V prípadoch uvedených v odseku 2 písm. a) a c) prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

4.Rozhodnutia uvedené v odseku 2 sa nezakladajú na osobitných kategóriách osobných údajov uvedených v článku 9 ods. 1, pokiaľ sa neuplatňuje článok 9 ods. 2 písm. a) alebo g) a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby.