Obsah

pravidla-kampane-odporucanie-priatelov

Pravidlá kampane ODPORÚČANIE...


Pravidlá kampane ODPORÚČANIE PRIATEĽOV
predpisy-o-kampani-pripojte-sa-ku-komunite-daedalus-online-a-vyhrajte-100

Predpisy o KAMPAŇI „Pripojte sa...


Predpisy o KAMPAŇI „Pripojte sa ku komunite Daedalus Online a vyhrajte 100 €!“

Pravidlá

Podľa zákona o spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ako aj zákona o spracovaní osobných údajov a ochrany súkromia v komunikačnom sektore, Daedalus New Media Research musí spravovať za bezpečných podmienok a len na konkrétne účely narábať s osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli o sebe, členoch vašej rodiny alebo iných osobách. Účel získavania údajov je čisto štatistický.

Nie ste povinní poskytnúť nám vaše osobné údaje, keďže sú potrebné len pre štatistické analýzy. Ak nám neposkytnete tieto informácie znamená to, že vám nebudeme posielať žiadne budúce prieskumy. Informácie, ktoré nám poskytnete, bude používať len prevádzkovateľ a oznámi  ich iba klientom, ktorí si objednali online prieskum (bez identifikácie respondenta – klient má právo len na štatistické výsledky).

Máte právo na prístup k vašim informáciám a na ich úpravu, právo nepodliehať individuálnemu rozhodnutiu a právo kontaktovať vaše miestne orgány. Okrem toho máte právo odmietnuť spracovanie vašich osobných údajov a požiadať o ich zmazanie. Pre uplatnenie tohto práva, môžete poslať e-mail na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

Ak niektoré vaše údaje nie sú správne, kontaktujte nás, prosím, čo najskôr.

Práva dotknutej osoby

VÝPIS Z NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

KAPITOLA III

Práva dotknutej osoby

Oddiel 2

Informácie a prístup k osobným údajom

Článok 13

Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby

1. V prípadoch, keď sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytne prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov dotknutej osobe všetky tieto informácie:

a)totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa;

b)kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;

c)účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania;

d)ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana;

e)príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;

f)v relevantnom prípade informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v článku 46 alebo 47 či v článku 49 ods. 1 druhom pododseku odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté.

2.Okrem informácií, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov tieto ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania:

a)doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

b)existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;

c)ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a), existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

d)právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

e)informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov;

f)existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

3. Ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2.

4. Odseky 1, 2 a 3 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom dotknutá osoba už má dané informácie.

Článok 14

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

1.Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe tieto informácie:

a)totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa;

b)kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;

c)účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania;

d)kategórie dotknutých osobných údajov;

e)príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;

f)v relevantnom prípade informácia, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v článku 46 alebo 47 či v článku 49 ods. 1 druhom pododseku odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté.

2. Okrem informácií uvedených v odseku 1 prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe tieto ďalšie informácie potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania so zreteľom na dotknutú osobu:

a)doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

b)ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana;

c)existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, a práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;

d)ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a), existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

e)právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

f)z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov;

g)existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

3.Prevádzkovateľ poskytne informácie uvedené v odsekoch 1 a 2:

a)v primeranej lehote po získaní osobných údajov, najneskôr však do jedného mesiaca, pričom zohľadní konkrétne okolnosti, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú;

b)ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s dotknutou osobou, najneskôr v čase prvej komunikácie s touto dotknutou osobou; alebo/p>

c)ak sa predpokladá poskytnutie osobných údajov ďalšiemu príjemcovi, najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje prvýkrát poskytnú.

4.Ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli osobné údaje získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a akékoľvek ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2.

5. Odseky 1 až 4 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom:

a)dotknutá osoba má už dané informácie;

b)sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie, najmä v prípade spracúvania na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, na ktoré sa vzťahujú podmienky a záruky podľa článku 89 ods. 1, alebo pokiaľ je pravdepodobné, že povinnosť uvedená v odseku 1 tohto článku znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania. V takých prípadoch prijme prevádzkovateľ vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby vrátane sprístupnenia daných informácií verejnosti;

c)sa získanie alebo poskytnutie výslovne stanovuje v práve Únie alebo v práve členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, a v ktorom sa stanovujú primerané opatrenia na ochranu oprávnených záujmov dotknutej osoby; alebo

d)v prípade, keď osobné údaje musia zostať dôverné na základe povinnosti zachovávania profesijného tajomstva upravenej právom Únie alebo právom členského štátu vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť vyplývajúcej zo štatútu.

Článok 15

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

1.Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a)účely spracúvania;

b)kategórie dotknutých osobných údajov;

c)príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d)ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e)existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f)právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g)ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

h)existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

2.Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 týkajúcich sa prenosu.

3.Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

4.Právo získať kópiu uvedenú v odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných

Oddiel 3

Oprava a vymazanie

Článok 16

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Článok 17

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

1.Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a)osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b)dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c)dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2;

d)osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e)osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

f)osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1.

2.Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

3.Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a)na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b)na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

c)z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3;

d)na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e)na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Článok 18

Právo na obmedzenie spracúvania

1.Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a)dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b)spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c)prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d)dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

2.Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

3.Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Článok 19

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Článok 20

Právo na prenosnosť údajov

1.Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

a)sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm.

b)ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

2.Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

3.Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku nie je dotknutý článok 17. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

4.Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Oddiel 4

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Článok 21

Právo namietať

1.Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

2.Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

3.Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

4.Dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo uvedené v odsekoch 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom sa toto právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.

5.V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

6. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Článok 22

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

1.Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

2.Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

a)nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

b)povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

c)založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

3.V prípadoch uvedených v odseku 2 písm. a) a c) prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

4.Rozhodnutia uvedené v odseku 2 sa nezakladajú na osobitných kategóriách osobných údajov uvedených v článku 9 ods. 1, pokiaľ sa neuplatňuje článok 9 ods. 2 písm. a) alebo g) a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Prihlásenie sa do panelu

Ktokoľvek sa môže prihlásiť do Daedalus Online. Avšak, si vyhradzujeme právo odoprieť prístup do panelu určitým záujemcom, a to, bez nutnosti poskytnúť vysvetlenie v tejto súvislosti.

Za žiadnych okolností sa nesmú pracovníci spoločnosti Daedalus New Media Research prihlásiť do komunity.

Tento web používa cookies a digitálne odtlačky prstov. Prijatím vstupu do Daedalus Online komunity súhlasíte s použitím cookies a digitálnych odtlačkov prstov.

Registrácia a osobné informácie

Na účely štatistických analýz, ktoré Daedalus New Media Research poskytuje svojim klientom, potrebujeme určité informácie o našich členoch, vrátane dôverných informácií, ako sú vaše príjmy. Poskytnutie týchto osobných údajov spoločnosti Daedalus New Media Research je podmienkou pre účasť v Daedalus Online komunite.

Odstúpenie z panelu

Členovia môžu odstúpiť z Daedalus Online komunity, čo znamená, že viac nebudú dostávať od nás pozvánky do prieskumu. Krátko potom, čo sa členovia odhlásia z panelu, ich základné informácie budú vymazané z databázy Daedalus New Media Research.

Ak respondent nevyplní žiaden dotazník počas viac ako 12 mesiacov, bude považivaný za nečiný. Daedalus New Media Research si vyhradzuje právo na vyradenie nečinných členov zo svojej databázy.

Aby bolo možné zaručiť kvalitu štatistických analýz, ktoré dodáva spoločnosť Daedalus New Media Research svojim klientom, pravidelne meníme členov našej komunity. Spoločnosť Daedalus New Media Research má právo vyradiť člena z databázy bez toho, aby ho musela vopred varovať a bez nutnosti odôvodniť svoje rozhodnutie.

Ako funguje komunita

Všetci účastníci v Daedalus Online komunite vyjadrili svoj súhlas zaslaním e-mailu s odkazmi na dotazníky spoločnosti  Daedalus New Media Research. Členovia nie sú povinní odpovedať na dotazníky. Vyplnia ich len raz. Osoba nesmie mať viac ako jeden účet. Spoločnosť Daedalus New Media Research má právo deaktivovať účty, ktoré sú v rozpore s týmto pravidlom. Členovia môžu zasielať svoje otázky na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Spoločnosť Daedalus New Media Research prijala opatrenia na ochranu osobných údajov. Však, ak sa objavia vírusy v e-mailoch odoslaných respondentom, musia uznať skutočnosť, že spoločnosť Daedalus New Media Research nebude zodpovedná za dôsledky týchto okolností, a teda nebude uplatňovať žiadne odškodnenia.

Daedalus New Media Research nemôže zaručiť minimálny alebo maximálny počet dotazníkov za rok.

Keď potrebný počet respondentov - zo štatistického hľadiska – odpovedal na dotazník, Daedalus New Media Research má právo ukončiť prieskum a odmietnuť ďalšie odpovede.

Registrácia odpovede na prieskum 

Okrem podkladových informácií respondentov, spoločnosť Daedalus New Media Research bude zhromažďovať a mať k dispozícii aj iné druhy údajov o respondentoch, všetky tieto informácie budú vyvodené z odpovedí respondentov. Táto informácia môže byť úplne súkromného charakteru, t. j. ich politického názoru.

Členovia súhlasia so zaregistrovaním odpovedí, ktoré poskytli spoločnosti Daedalus New Media Research v prieskumoch; tieto odpovede obsahujú informácie o respondentoch úplne súkromného charakteru cieľom neskôr použiť zaregistrované informácie na vypracovanie štatistických analýz. 

Každý člen je oprávnený požiadať o informácie o ich osobných údajoch registrovaných v spoločnosti Daedalus New Media Research. Okrem toho každý člen, ktorý zistí, že uviedol chybné osobné údaje do databázy, môže požiadať o ich doplnenie.

Postúpenie zaregistrovaných informácií

Všetci členovia dali svoj súhlas spoločnosti Daedalus New Media Research na postúpenie registrovaných informácií a údajov z prieskumu ďalšej spoločnosti, ktorá sa zaoberá prieskumom trhu. Avšak, daná prieskumná spoločnosť musí dodržiavať podmienku, že údaje môžu byť použité len na štatistické účely a nesmie postúpiť ani zverejniť informácie o respondentoch, ako je meno, poštová adresa alebo iné osobné údaje, ktoré by mohli slúžiť na identifikáciu určitých respondentov.

Podmienky účasti

Spoločnosť Daedalus New Media Research si vyhradzuje právo zmeniť súčasné podmienky účasti v Daedalus Online.

O zmenách týchto podmienok musia byť čo najskôr informovaní všetci členovia.

Udeľovanie bodov a ich zámena 

Akonáhle respondent dosiahne minimálne 1000 bodov, môže ich zameniť za hotovosť.

100 bodov sa rovná 1 Euru.

Daedalus New Media Research si vyhradzuje právo neudeliť osobe body alebo ich stiahnuť, ak spoločnosť zistila, že osoba poskytla nepravdivé odpovede na prieskum alebo odpovedala v mene niekoho iného.

Táto stránka používa cookies a digitálne odtlačky prstov. Prijatím vstupu do Daedalus Online komunity súhlasíte s používaním cookies a digitálnych odtlačkov prstov.

 

Dôverný charakter informácií

Informácie získané z prieskumov sú dôverné. Cieľom všetkých našich trhových štúdií je zhromažďovať informácie o skupinách, nie jednotlivcoch. Záznam o jednotlivcovi nie je nijakým spôsobom dostupný verejnosti. Spoločnosť Daedalus New Media Research môže občas postúpiť zhromaždené informácie na prieskum trhu tretej spoločnosti s podobnými cieľmi prieskumu, ktora bude dodržiavať rovnaké pravidlá zachovania dôverného charakteru informácií.

Dobrovoľná účasť

Účasť na výskume je vždy úplne dobrovoľná. Členstvo v našej komunite je založené na vašom priamom súhlase. Vaše členstvo môžete kedykoľvek zrušiť, požiadať o odstránenie vašich informácií a ukončiť spoluprácu. Máte nárok, v ktoromkoľvek štádiu prieskumu alebo po prieskume, požiadať o odstránenie celého prieskumu alebo jeho časti.

Tým, že ste sa stali členom Daedalus Online, súhlasíte s prijímaním e-mailov, v ktorých vás pozývame zúčastniť sa našich prieskumov.

Prečo potrebujeme vaše osobné údaje

Aby ste sa mohli stať členom panelu, budete požiadaní, aby ste vyplnili registračný formulár. Registračný formulár zhromažďuje osobné informácie, ako aj všeobecné informácie týkajúce sa rôznych tém prieskumu. Potrebujeme vašu e-mailovú adresu, aby sme Vám mohli poslať e-mail s výzvou na účasť v našich prieskumoch. Ostatné informácie, ktoré zhromažďujeme, ako napríklad vaše meno, adresu, pohlavie a dátum narodenia – potrebujeme na  výber do našich rôznych marketingových prieskumných projektov.

Bol som informovaný, že mám právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov a požiadať o vymazanie údajov. Pri výkone týchto práv sa môžem obrátiť s on-line žiadosťou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. s textom Odmietam spracovanie údajov. Mám tiež právo obrátiť sa na súd.

Odstúpenie od komunity

Ak sa rozhodnete ukončiť spoluprácu s Daedalus Online, môžete poslať e-mail na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. s predmetom: „ODHLÁSENIE"

Nechajte nám, prosím, niekoľko dní na úplné odstránenie vašich informácií zo všetkých našich záznamov.

Utajenosť dát

Spoločnosť Daedalus New Media Research prijala opatrenia na ochranu všetkých osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Údaje sú uložené v našej databáze v šifrovanej forme. Len oprávnený personál má prístup k týmto informáciám. Prístup do všetkých údajov je obmedzený na niekoľko zamestnancov spoločnosti Daedalus New Media Research.

Právna doložka

Môžeme zverejniť osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere, keď takéto konanie je nevyhnutné na dosiahnutie súladu s legislatívnym alebo súdnym sporom týkajúcim sa našich webových stránok.

Ochrana detí

Daedalus New Media Research nebude vedome zhromažďovať informácie od jednotlivcov mladších ako 14 bez súhlasu rodičov alebo opatrovníkov.

Ak ste rodič alebo zákonný zástupca, ktorý zistil, že neplnoletý alebo dieťa do 14 rokov  nám zaslalo jeho osobné údaje bez vášho povolenia alebo súhlasu, vymažeme tieto údaje na požiadanie. Ak chcete požiadať o vymazanie údajov vášho dieťaťa, pošlite prosím e-mail na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. s užívateľským menom a / alebo e-mailovú adresu, ktorú  zadalo Vaše dieťa.